X

Biztosan nem akarja megtudni
hogyan juthat készpénzhez
1 nap alatt?

Hitelkosár.com Adatkezelési Tájékozató és felhasználási feltételek

A Hitelkosár.com használatának megkezdése elõtt minden regisztrált felhasználó (hiteligénylõ és szerzõdött hiteltanácsadó) köteles elolvasni és elfogadni a Hitelkosár.com felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövõbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerzõdés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerzõdést köt az Hitelkosár.com-al (Cg. 01-09-179305 ) és elfogadja a AT-t. A Hitelkosár.com (a továbbiakban Hitelkosár) az AT jelentõsebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Hitelkosár saját belátása szerint, tetszõleges idõpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelezõ érvényûként elfogadni. A Hitelkosár szolgáltatásának használata a Szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben bármely felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmû, kérdését az ugyfelszolgalat@hitelkosar.comcímre írhatja le, ezen kérdésekre 48 órán belül ad választ a Hitelkosár.

A Hitelkosár elkötelezett a szolgáltatások minõségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredõ esetleges károkért (saját jogi felelõsségén túl) felelõsséget nem vállal.

A Hitelkosár elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Hitelkosár a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hitelkosár az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelõvel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl.

Regisztráció és felhasználás

Az oldalon megjelenõ információk csak tájékoztató jellegûek. A regisztráció után a Hitelkosár rendszerében regisztrált szerzõdött partnerek (hitelközvetítõk) veszik fel a kapcsolatot a hiteligénylõ ügyfelekkel.

A Hitelkosár szolgáltatását bármely partner (hiteligénylõ vagy szerzõdött tanácsadó) kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

18. életévét betöltötte és cselekvõképessége nem korlátozott; vagy

Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és kijelenti, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére,

és

A saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetõségei megadásával regisztrál. Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megõrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelõsséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemû garancia vagy kötelezettség nélkül vehetõ igénybe. A Hitelkosár a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetõségére, idõszerûségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemû kötelezettséget és felelõsséget elhárít.

A Hitelkosár továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemû kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse. A Hitelkosár nem vállal felelõsséget az adatok, információk naprakész pontosságáért, de igyekszik az információkat - lehetõségéhez mérten - frissíteni.

Személyes adatok

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk.

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhetõ. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges idõszerûek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, vagy amely az adatkezelõ megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett(ek) ahhoz hozzájárult(ak), vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Hitelkosár a regisztrációt és hiteligénylési adatok szolgáltatását végrehajtó felhasználó, mint hiteligénylõ felhasználó felhatalmazza és hozzájárulását adja, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím, születési dátum,e-mail cím és telefonszám,jövedelmi adatok,khr kiadható és továbbítható legyen a Hitelkosár rendszerében regisztrált hitelközvetítõk részére, hiteligénylés intézése ügyében.

Az adattovábbításról a Hitelkosár minden esetben, a regisztrációban megadott e-mail címére küld egy e-mailt, amiben szerepel az adattovábbítás címzettjének neve, amit a regisztrált tanácsadó partner szintén a regisztráció alkalmával adott meg és járult hozzá. A regisztrált hiteligénylõnek így lehetõsége van nyomon követni adatainak a továbbítását. Az értesítés minden esetben tartalmaz egy lemondási lehetõséget, egy úgynevezett linket, amely használatával törölheti hitelkeresési igényét, ezzel együtt adatait az adatbázisból. Ezen lehetõség használatával a Hitelkosár adatkezelési felhatalmazása megszûnik.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elõl elállhat, arra nem kötelezhetõ. A Hitelkosár az egyéb adatokat különbözõ látogatottsági statisztikák és elemzések készítésére felhasználhatja.

A Hitelkosár weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthat elõ az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelmûen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A Hitelkosár a cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használhatja. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat a Hitelkosár 30 napig tárolja.

Minden regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím és e-mail cím tárolása a 30. nap után is lehetséges legyen, a hozzájárulás visszavonásáig.

Mint hitelközvetítõ felhasználó, illetve az általa képviselt gazdasági társaság egyértelmûen és kifejezetten hozzájárulásomat adom/adja és felhatalmazom/felhatalmazza a Hitelkosár oldalt, hogy a regisztrációnál megadott adataimat/adatait, nevemet/nevét, telefonszámomat/telefonszámát, e-mail címemet/címét hiteligényem adatait/hiteligénye adatait,továbbítsa azoknak a címzetteknek, akiket a felhasználó a rendszerbõl kiválaszt hitelügyintézés céljából.

Mint felhasználó egyértelmûen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hitelkosár a regisztrált e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez a Hitelkosár rendszer használatának egyik feltétele, és regisztrációm törlése után visszavonásig (leiratkozásig )használja ezt.

A Hitelkosár amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbázis és regisztrációs irányelvek

A szolgáltatás kizárólag regisztráció után érhetõ el, a Hitelkosár a rendszer teljes használatát önkéntes regisztrációhoz köti.

Az adatbázisban a Hitelkosár magánszemély regisztrációja esetén a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció idõpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A megadott adatok módosítását, a regisztráció törlését a honlapon el lehet végezni.

A hiteligénylés alatti adatkezelés

A hiteligénylés leadása, a regisztráció után a hiteligénylés adatainak egy része lesz látható a Hitelkosárban regisztrált hitelközvetítõk számára, a személyes adatok ebben az esetben nem lesznek elérhetõek.

Az ügyféligényekbõl a szerzõdött, regisztrált hitelközvetítõ kiválaszthatja az érdekkörébe tartozó igényléseket, kiválasztás után a rendszer e-mailt küld a regisztrált hiteligénylõnek a hitelközvetítõ nevérõl az adattovábbítás nyomonkövethetõsége érdekében. Az e-mail tartalmaz egy linket, amiben lehetõség van az adatbázisból történõ leiratkozásra (lásd fent).

A hitelközvetítõk ügyfélkiválasztás alatti adatkezelése

A szerzõdött, regisztrált tanácsadók a hitelt igénylõk adataihoz kiválasztás után juthatnak hozzá, a szolgáltatási csomagok szerint.

Havi szinten a megrendelt csomag szerinti ügyfélmennyiség kiválasztására van lehetõség, a megrendelt és kifizetett elõfizetõi szolgáltatások szerint. A szolgáltatás csak díjfizetést követõen érhetõ el a hitelközvetítõk számára.

Adatok tárolása és biztonsága

A Hitelkosár internetes oldalait és adatbázisait tároló és kiszolgáló szerverek az Netvalor Kft szerver termében (1041 Budapest, Závodszky Zoltán u 1. 10. em. 59) találhatóak.

A Hitelkosár gondoskodik minden olyan mûszaki és technikai intézkedésrõl, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkezõ biztonsági kockázatokkal szembe megfelelõ védelmi szintet tud biztosítani.

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatáért, és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzõdés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

Adatkezelõ adatai, elérhetõsége

Mobilweb Service Szolgáltató Kft

Cg.szám:01-09-179305

Adószám:24730770-2-43.

NAIH-70494/2016

1188 Budapest, Saláta u. 23/a